அன்பான தமிழ் உறவுகளே, தமிழ் இலக்கிய விளையாட்டு -1 என்ற தொடருக்கு மறுமொழி வழியாகத் தாங்கள் தெரிவித்த பதில்களுக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகளை...