கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம் என்பார்கள் என்னைக் கேட்டால் கோயில் இல்லாத ஊரில் கூட குடியிருக்கலாம் ஆனால் நூலகம் இல்லாத ...