ஒரு கதை... ஒரு அரசன் ,நம்பக்கூடிய சிறந்த பொய்யை சொல்லும்ஒருவருக்கு ஆயிரம்  பொற்காசுகள் பரிசாகக் கொடுக்கப்படும்  என்று அறிவித...