எல்லோருமே பொய் சொல்கிறோம். எவ்வளவு பொய் சொல்கிறோம்? எதற்காகப் பொய் சொல்கிறோம்? என்பதில் தான் வேறுபாடு இருக்கிறது. அரிச்சந்திரனுக்குப் ப...