நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை - எந்த  நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை ! என்று பாடிய கவியரசா் கண்ணதாசன் அவா்களை  மனக்கண்ம...