ஒவ்வொரு இயங்குதளங்களும் ஒவ்வொரு வகையில் தனிச்சிறப்புடையனவாக விளங்குகின்றன. விஸ்டாவில் என்னைக் கவர்ந்த சில….. ² ஸ்விட்ச் பிட்வின் விண்டோ...