இரும்பொறையின் அரண்மனையிடத்து முரசு வைக்கும் கட்டிலில் மோசிகீரனார்அறியாது ஏறி வழிநடந்த களைப்பால் அயர்ந்தார். முரசு கட்டிலில் ஏறியது தவறு எ...