ஒரு துளி கண்ணீர். ² உலகில் மிகப்பெரிய செல்வம்……………….? நமக்காக ஒருவர் சிந்தும் கண்ணீர்! அடுத்தவருக்காக நாம் சிந்தும் கண்ணீர்! உண்மையான அன...