நான் மறையைக் கற்றவனல்ல ஞானி! நான் மறையக் கற்றவனே ஞானி! என்பது முதுமொழி. நான் என்னும் அகந்தையையின்றி வாழ்வது எல்லோராலும் இயலாதவொன்றாகும்....