மனம் இருப்பதாலேயே நாமெல்லாம் மனிதரானோம். மனிதனை மாதிரியாகக் கொண்டே கணினியின் ஒவ்வொரு பகுதிகளும் உருவாக்கப்பட்டன. நாளுக்கு நாள் கணினி புதிய...