கடவுளின் பெயரால் நடத்தப்படும் நாடகங்களுக்கு நம் நாட்டில் குறைவே இல்லை. கடவுளின் தூதுவன் என்றும்.. நான் தான் கடவுள் என்றும்.. காலந்தோறு...