1. அரசியல் 2. கிரிக்கெட் 3. கல்வி 4. சினிமா 5. ஆன்மீகம் நாம் வீட்டுக்கு வீடு மரம் வளர்க்கிறோமோ இல்லையோ... இதில் ஏதோ ஒரு மரத்துக்குத் ...