விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் காதல் வானக் காதலன் பூமிப்பெண்ணுக்குத் தரும் முத்தங்களே – மழைத்துளிகள்! -00o00- -00o00- -00o00- -00o00- நட்சத...