எங்கும் நிறைந்தது கடவுள் என்றால்.. என் மனம் காற்றின் இன்னொரு பெயர்தான் கடவுளா?  என்று கேட்கிறது. இந்த உலகில் ஆண், பெண் என்றபாகுபாடு உயர்த...