அட! என்னடா இது! கருவில் உள்ள குழந்தை என்ன நிறத்தில் வேண்டும் என்ன உயரத்தில் வேண்டும் பல்வரிசை எப்படியிருக்கவேண்டும் என்...