கடவுள் நம்பிக்கைகளை உண்டியலில்  சேர்க்கத் தெரிந்த மதவாதிகள்! தனிமனித ஆசைகளை நடித்துக்காட்டி நடந்ததாக நம்பச் செய்யும் திரைத்துறையினர்! சிவப...