தமிழ் வலையுலகம் என்வாழ்வில் இன்னொரு உலகம் போன்றது. இவ்வுலகத்தோடு எனக்கான தொடர்பு 5 ஆண்டுகள் தான் ஆனாலும். 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து சம்பாத...