முதல் மாணவன் - ஏன்டா பண வீ  க்கம், பண வீ  க்கம் என்று பேசிக்கிறாங்களே.. அப்படின்னா என்ன்னடா? இரண்டாம் மாணவன் - அது என்னமோ தெரியலடா.. ந...