சில நேரங்களில் நம் கையில் பலநேரங்களில் நாம் அதன் கையில்! சில நேரங்களில் பாதையாகிறது பல நேரங்களில் போதையாகிறது! ...