எங்கோ எப்போதோ... படித்த, கேட்ட மனதைவிட்ட நீங்காத நகைச்சுவைகள் சில.. நகைச்சுவை -1 ஆசிரியர் – இன்று ஏதாவது நன்மை செய்தாயா? ...