உழைப்பே உயர்வு தரும் முயற்சிதன் மெய்வருத்தக் கூலிதரும் உழைக்காத காசு நிலைக்காது என்றெல்லாம் அனுபவமொழிகள் உண்டு .. உழைப்பை இ...