“கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லா தவர் ” (திருக்குறள் 393) என்பார் வள்ளுவர். “ சாலையின் நடுவே கிடக்கும் ...