கண்ணின் கடைப்பார்வை காதலியர் காட்டிவிட்டால் மண்ணில் குமரர்க்கு மாமலையும் ஓர் கடுகாம்    என்பார் கவிஞர் பாரதிதாசன் . மா மலைகூட ஓர் ...