தமிழில் வடிவமைக்கப்பட்ட திருமண அழைப்பிதழ் மாதிரிகளை இந்த வலையில் பதிவு செய்து வருகிறேன்.. பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்த...