சனி, 6 ஜூன், 2020

தேய்புரிப்பழங்கயிற்றினார் I சங்கச் சாரல்

சங்கச் சாரல் என்ற தொடரின் வரிசையில் தேய்புரி பழங்கயிற்றினார் என்ற புலவரின் பெயர்க்காரணத்தை அவர் எழுதிய பாடல் வழி விளக்குவதாக இப்பதிவு அமைகிறது.

1 கருத்து: