வியாழன், 11 ஜூன், 2020

தமிழ் எழுத்துணரி நுட்பங்கள் இரண்டு lTwo Tamil OCR Techniques


படங்களிலிருந்து தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்தாக்கம் செய்தல், மின்வருடப்பட்ட நூல்களிலிருந்து தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்தாக்கம் செய்தல் ஆகிய இரு நுட்பங்களை கூகுள் ஆவணத்தைப் பயன்படுத்தி எழுத்துணரியாக்கம் செய்யும் வழிமுறைகளை செயல்முறையாக விளக்கியுள்ளேன். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக