செவ்வாய், 5 ஜனவரி, 2021

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 129. புணர்ச்சி விதும்பல்

 


உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்

கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு. - 1281

கள் குடித்தால்தான் இன்பம், காதல் நினைத்தாலே இன்பம்

தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத் துணையும்

காமம் நிறைய வரின். - 1282

பனையளவு காமத்தில், திணையளவும் கோபம் கொள்ளாதே

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்

காணா தமையல கண். -1283

என்னை அவர் விரும்பாது மறந்தாலும் அவரையே தேடும் கண்கள்   

ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து

கூடற்கண் சென்றது என் னெஞ்சு.-1284

அவரிடம் சண்டையிடச் சென்றேன், மறந்து தழுவயது என் நெஞ்சு

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கன்

பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.-1285

மைதீட்டும் கோல் நாமறிவதில்லை! அதுபோன்றே அவரின் குற்றமும்

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்

காணேன் தவறல் லவை.- 1286

அவரைக் கண்டால் நல்லனவும், காணாதபோதே குறையும் காண்பேன்

உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்

பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து?- 1287

வெள்ளத்தில் குதிப்பவர் போல, ஊட முடியாது என்பதறிந்தும் ஊடுகிறேன்

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்

கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.- 1288

குடிகாரர்களுக்குக் கள்போல, காமமுடையார்க்கு காதலர் நெஞ்சம்         

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்

செவ்வி தலைப்படு வார்.-1289

மலரைவிட மெல்லியது காமம், இதை உணர்ந்தோர் சிலரே            

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்

என்னினும் தான்விதுப் புற்று. - 1290

கண்களில் ஊடலையும், தழுவுதலில் அன்பையும் வெளிப்படுத்துவாள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக