“ஊருக்கே குறி சொல்லுமாம் பல்லி கழுநீர் நீர்ப்பானையில் விழுமாம் துள்ளி“ நோயுற்றபோது மருத்துவமனைக்குச் செல்ல நேரம் பார்க்காத மனிதன்.. சா...