பணி – மனிதனாக இருத்தல். அடிப்படைத் தகுதி – மனம் உடையவராக இருக்கவேண்டும். பிற தகுதிகள். 1. இயற்கையைக் காதலிக்கத் தெரிந்திருக்கவேண்டும்....