க டலை விடப் பெ ரிய நீர்நிலை எது...? அன்று கடல்கோள் என்றும் இன்று சுனாமி என்றும அழைக்கப்படும் கடல் சீற்றமா..? இல்லை.. இந்த கடல் சீற்றத...