மகளிர் கருவுறும் காலம் 10 மாதங்கள் என்று இன்றைய அறிவியல் சொல்கிறது.   பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் மகளிர் கருவுறும் காலம் 12 மாதங்கள்    என்...