வகுப்பறையில் மாணவர்களைப் புரிந்துகொள்தல் என்பது ஒரு கலை. ஒவ்வொரு மாணவர்களும் ஒரு புத்தகம் போல.. அந்த ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஒவ்வொருநா...