தமிழன் என்றோர் இனமுண்டு  தனியே  அவர்க்கோர் குணமுண்டு". என்பார் நாமக்கல் கவிஞர். “தனி“ என்பது நம்மை நாமே தனிமைப் படுத்திக்கொள்வதல்ல....