சில  நடத்துநர்களின் பார்வையில் மனிதர்கள் யாவரும் பயணச்சீட்டுகளாகவே தெரிகின்றனர்! சில  ஓட்டுநர்களின் பார்வையில் விபத்துக்குள்ளாகும் உயிர்கள்...