ப றவைகள் எந்த மரங்களையும் விலைக்கு வாங்கியதில்லை! இருந்தாலும்.. மரங்கள் யாவும் பறவைகளுக்காகவே வான் நோக்கி வளர்கின்றன!   நி லவு என்றும் இரவை...