நான் மடிகணினி வாங்கும்போது தரவுகளுக்கான கொள்ளளவு 300 சிபி. அடுத்த சில மாதங்களில் மடிகணினி வாங்கியவர்கள் பெருமையாக சொல்லிக்கொண்டார்கள்.. எங்...