தன்னம்பிக்கை தரும் கவிஞர் காசியானந்தன் அவர்களின் குறுங்கதை ஒன்று.. இ லையுதிர் காலம் மரம் மொட்டையாக நின்றது. புல்மேய்ந்த மாடுகள் மரத்த...