நிறைவே அடையாத மனம் கொண்டவர்கள் நாம்.  ஆனால் சில சூழல்களில் மட்டும் நம் மனம்.. அடப் போங்கடா!!  இதைவிட வேறு என்னடா வேண்டும்? என்...