காலை அரும்பி பகலெல்லாம் போதாகி  மாலை மலரும் இந்நோய் திருக்குறள் -  1227 என்ற குறளைச் சொல்லிக்கொடுத்துவிட்டு தேர்வில் கேள்விகேட்ட...