எனக்கு வந்த குறுந்தகவல்களுல் என் மனதில் நின்று விட்ட குறுந்தகவல்கள் மனிதக் காட்சி சாலை விலங்குகள் வந்து இங்கு மனிதர்களைப் பார்த்துப் போ...