'எல்லை கழிய முல்லை மலர கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை உயிர் வரம்பாக நீந்தினம் ஆயின் எவன்கொல் வாழி? – தோழி கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் ப...