ஆசு இல் தெருவின் ஆசு இல் வியன்கடை செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது அற்சிர வெய்ய வெப்பத் தண்ணீர் சேமச் செப்பில் பெறீஇயரோ, நீயே மின்னிடை நடுங...