மனிதர்கள் பலவிதம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதம்… இந்த விடுமுறைநாளில் ஊருக்குச் சென்றேன். 3 நாள் விடுமுறையதனால் இரவு 12க்குக் கூட மக்கள் கூட்ட...