அஞ்சு பொண்ணு பெத்தா அரசனும் ஆண்டி ஆவான்னு சொல்லுவாங்க. நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்று சொன்னாங்க, அடுத்து.. நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என்...