காலதர் வழியே காற்று வாங்கியது அந்தக்காலம் விண்டோசின் வழியே உலகைக் காண்பது இந்தக்காலம்! பொறியின் வழியே எலியைப் பிடித்தது அந்தக்காலம் ச...