பொருள் தான் வாழ்க்கையின் அடித்தளம். பொருள் இல்லாதவரை இந்த உலகில் நாய் கூடத் திரும்பிப் பார்ப்பதில்லை! அதனால் தான் எல்லோருமே பொருள் தேடுகி...