பலம் என்பதற்கும் பலவீனம் என்பதற்குமான அளவீடுகள் சூழலுக்குத் தக்க மாறிப்போய்விடுகின்றன. பலமே சிலருக்குப் பலவீனமாகிவிடுகிது. பலவீனமே சிலருக்...