உயிர்களின் ஒரே மொழி – சிரிப்பு ! ” எள்ளல் இளமை பேதைமை மடன் என்று சிரிப்பை வகைப்படுத்துவர் தொல்காப்பியர். நம்ம தாத்தா வள்ளுவர் கூட “துன்பம...