ஒலி மாசுபாடு என்பது இன்று தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது. அதிலும் தனிமனித அத்துமீறல்கள் அளவுக்கு அதிகமாகவே உள்ளது. அதிக ஒலியோடு அலைபேசியின...