கதை தெரியுமா..? எதிர்த்த வீட்டுப்பொண்ணு அடுத்தவீட்க்காரப் பையனோட ஓடிட்டாளாம்... சரியாகத் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ, குத்துமதிப்பாகவோ சொல்லப்ப...